GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
274k 291 977 2247
 • 291
 • 977
 • 2247
jothee
73.4k 317 1131 1947
 • 317
 • 1131
 • 1947
Habibkhan
59.7k 9 33 194
 • 9
 • 33
 • 194
Kathleen
56.4k 449 1572 2248
 • 449
 • 1572
 • 2248
Praveen Saini
52.2k 72 219 447
 • 72
 • 219
 • 447
srestha
49.8k 19 114 460
 • 19
 • 114
 • 460
Digvijay Pandey
43.7k 25 128 351
 • 25
 • 128
 • 351
Anirudh
43.3k 10 27 223
 • 10
 • 27
 • 223
Kapil
41.1k 10 63 367
 • 10
 • 63
 • 367
shekhar chauhan
40.8k 12 173 530
 • 12
 • 173
 • 530
Akash Kanase
40.8k 101 316 683
 • 101
 • 316
 • 683
Sanjay Sharma
38.2k 15 124 397
 • 15
 • 124
 • 397
Debashish Deka
37.4k 10 89 323
 • 10
 • 89
 • 323
ManojK
35.5k 15 79 305
 • 15
 • 79
 • 305
Rajarshi Sarkar
33.8k 27 162 318
 • 27
 • 162
 • 318
Pooja Palod
30.2k 23 184 419
 • 23
 • 184
 • 419
LeenSharma
29.2k 10 46 216
 • 10
 • 46
 • 216
makhdoom ghaya
28.1k 102 516 995
 • 102
 • 516
 • 995
amarVashishth
27k 32 160 357
 • 32
 • 160
 • 357
rude
25.4k 8 74 243
 • 8
 • 74
 • 243
vijaycs
23.7k 11 35 175
 • 11
 • 35
 • 175
mcjoshi
22.1k 11 39 192
 • 11
 • 39
 • 192
Gabbar
21.7k 8 35 126
 • 8
 • 35
 • 126
pC
19.5k 15 131 282
 • 15
 • 131
 • 282
kunal chalotra
19.4k 18 73 168
 • 18
 • 73
 • 168
Pragy Agarwal
19k 20 55 133
 • 20
 • 55
 • 133
Gate Keeda
18.7k 30 129 206
 • 30
 • 129
 • 206
sh!va
18.5k 11 63 219
 • 11
 • 63
 • 219
Ishrat Jahan
18.4k 204 579 769
 • 204
 • 579
 • 769
sudsho
15.8k 7 14 101
 • 7
 • 14
 • 101
Himanshu1
15.5k 18 91 180
 • 18
 • 91
 • 180
Rajesh Pradhan
15.5k 8 25 115
 • 8
 • 25
 • 115
Umang Raman
14.2k 10 42 123
 • 10
 • 42
 • 123
shivanisrivarshini
13.5k 9 46 141
 • 9
 • 46
 • 141
Vikrant Singh
13.2k 37 140 208
 • 37
 • 140
 • 208
Bikram
12.9k 4 24 127
 • 4
 • 24
 • 127
Bhagirathi
12.8k 14 57 132
 • 14
 • 57
 • 132
Uddipto
12.7k 6 44 123
 • 6
 • 44
 • 123
gatecse
12.7k 76 207 296
 • 76
 • 207
 • 296
Tendua
12.7k 11 38 110
 • 11
 • 38
 • 110
अनुराग पाण्डेय
12.4k 15 51 124
 • 15
 • 51
 • 124
sonam vyas
12.2k 15 48 119
 • 15
 • 48
 • 119
Vijay Thakur
11.7k 7 67 204
 • 7
 • 67
 • 204
Sushant Gokhale
11.3k 5 13 34
 • 5
 • 13
 • 34
Prabhanjan_1
11.3k 6 15 54
 • 6
 • 15
 • 54
Sankaranarayanan P.N
10.8k 11 68 140
 • 11
 • 68
 • 140
Akriti sood
10.6k 6 60 216
 • 6
 • 60
 • 216
Happy Mittal
10.5k 19 51 85
 • 19
 • 51
 • 85
Prajwal Bhat
10.5k 6 23 70
 • 6
 • 23
 • 70
Anu
10.3k 11 54 93
 • 11
 • 54
 • 93
19,355 questions
24,199 answers
53,808 comments
20,368 users