GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
288k 453 1221 2681
 • 453
 • 1221
 • 2681
jothee
78.2k 724 1695 2728
 • 724
 • 1695
 • 2728
Habibkhan
66.6k 10 50 240
 • 10
 • 50
 • 240
Kathleen
59.8k 770 1754 2399
 • 770
 • 1754
 • 2399
srestha
55.5k 26 174 547
 • 26
 • 174
 • 547
Praveen Saini
53.1k 77 229 458
 • 77
 • 229
 • 458
Debashish Deka
50.5k 24 153 457
 • 24
 • 153
 • 457
Prashant.
47.9k 12 46 281
 • 12
 • 46
 • 281
Kapil
47.6k 15 80 400
 • 15
 • 80
 • 400
Digvijay Pandey
46.1k 29 141 370
 • 29
 • 141
 • 370
Sanjay Sharma
44.1k 37 235 560
 • 37
 • 235
 • 560
shekhar chauhan
42.3k 13 197 544
 • 13
 • 197
 • 544
Akash Kanase
41.9k 118 414 766
 • 118
 • 414
 • 766
ManojK
37.1k 20 92 331
 • 20
 • 92
 • 331
Rajarshi Sarkar
34.5k 29 176 335
 • 29
 • 176
 • 335
rude
33.9k 10 78 290
 • 10
 • 78
 • 290
Bikram
32k 12 107 373
 • 12
 • 107
 • 373
LeenSharma
31.5k 10 48 218
 • 10
 • 48
 • 218
Pooja Palod
31.3k 31 210 434
 • 31
 • 210
 • 434
makhdoom ghaya
30.3k 185 873 1547
 • 185
 • 873
 • 1547
amarVashishth
27.9k 49 196 366
 • 49
 • 196
 • 366
sh!va
27.3k 101 285 581
 • 101
 • 285
 • 581
mcjoshi
25k 13 60 225
 • 13
 • 60
 • 225
vijaycs
25k 13 41 191
 • 13
 • 41
 • 191
papesh
23.1k 9 48 163
 • 9
 • 48
 • 163
pC
20.8k 29 176 331
 • 29
 • 176
 • 331
focus _GATE
20.3k 25 92 189
 • 25
 • 92
 • 189
Ishrat Jahan
19.4k 313 624 789
 • 313
 • 624
 • 789
Pragy Agarwal
19.4k 21 56 136
 • 21
 • 56
 • 136
Gate Keeda
18.8k 31 131 207
 • 31
 • 131
 • 207
Aboveallplayer
18.4k 10 70 166
 • 10
 • 70
 • 166
sudsho
17.6k 9 19 117
 • 9
 • 19
 • 117
Rajesh Pradhan
17k 9 42 158
 • 9
 • 42
 • 158
Himanshu1
16k 18 103 186
 • 18
 • 103
 • 186
Sushant Gokhale
15.2k 6 16 68
 • 6
 • 16
 • 68
Vijay Thakur
14.7k 13 109 235
 • 13
 • 109
 • 235
Umang Raman
14.5k 11 44 125
 • 11
 • 44
 • 125
shivanisrivarshini
13.9k 14 58 169
 • 14
 • 58
 • 169
Tendua
13.9k 12 44 121
 • 12
 • 44
 • 121
Vikrant Singh
13.3k 45 151 216
 • 45
 • 151
 • 216
Akriti sood
13.2k 13 131 297
 • 13
 • 131
 • 297
gatecse
13.1k 117 238 321
 • 117
 • 238
 • 321
Bhagirathi
13k 14 62 134
 • 14
 • 62
 • 134
sonam vyas
12.9k 19 54 121
 • 19
 • 54
 • 121
अनुराग पाण्डेय
12.9k 18 55 126
 • 18
 • 55
 • 126
Prajwal Bhat
11.6k 10 39 85
 • 10
 • 39
 • 85
Prabhanjan_1
11.6k 7 23 59
 • 7
 • 23
 • 59
Anusha Motamarri
11.5k 9 45 147
 • 9
 • 45
 • 147
Sankaranarayanan P.N
11.1k 17 80 162
 • 17
 • 80
 • 162
santhoshdevulapally
10.9k 4 18 74
 • 4
 • 18
 • 74
24,018 questions
30,955 answers
70,326 comments
29,337 users