GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
285k 431 1171 2601
 • 431
 • 1171
 • 2601
jothee
77.2k 679 1474 2582
 • 679
 • 1474
 • 2582
Habibkhan
66.5k 10 46 230
 • 10
 • 46
 • 230
Kathleen
58.9k 685 1706 2377
 • 685
 • 1706
 • 2377
srestha
53.8k 26 161 529
 • 26
 • 161
 • 529
Praveen Saini
52.9k 74 224 455
 • 74
 • 224
 • 455
Prashant.
47.4k 12 46 267
 • 12
 • 46
 • 267
Kapil
47.2k 13 78 396
 • 13
 • 78
 • 396
Debashish Deka
47k 20 143 419
 • 20
 • 143
 • 419
Digvijay Pandey
45.9k 28 138 363
 • 28
 • 138
 • 363
Sanjay Sharma
43.5k 31 210 531
 • 31
 • 210
 • 531
shekhar chauhan
42.1k 13 196 537
 • 13
 • 196
 • 537
Akash Kanase
41.5k 112 398 752
 • 112
 • 398
 • 752
ManojK
36.7k 20 90 327
 • 20
 • 90
 • 327
Rajarshi Sarkar
34.2k 27 168 332
 • 27
 • 168
 • 332
rude
33.9k 10 78 288
 • 10
 • 78
 • 288
Pooja Palod
31.1k 28 201 428
 • 28
 • 201
 • 428
LeenSharma
30.9k 10 48 217
 • 10
 • 48
 • 217
makhdoom ghaya
29.5k 167 729 1440
 • 167
 • 729
 • 1440
amarVashishth
27.8k 48 189 364
 • 48
 • 189
 • 364
sh!va
26.7k 96 244 527
 • 96
 • 244
 • 527
vijaycs
24.8k 13 41 189
 • 13
 • 41
 • 189
mcjoshi
24.8k 12 54 219
 • 12
 • 54
 • 219
Bikram
23.2k 11 100 331
 • 11
 • 100
 • 331
papesh
22.7k 9 47 157
 • 9
 • 47
 • 157
pC
20.3k 27 162 318
 • 27
 • 162
 • 318
focus _GATE
20.3k 24 86 185
 • 24
 • 86
 • 185
Pragy Agarwal
19.3k 21 55 135
 • 21
 • 55
 • 135
Ishrat Jahan
19.2k 284 611 784
 • 284
 • 611
 • 784
Gate Keeda
18.8k 30 130 207
 • 30
 • 130
 • 207
Aboveallplayer
18.3k 10 66 163
 • 10
 • 66
 • 163
sudsho
17.2k 9 18 116
 • 9
 • 18
 • 116
Rajesh Pradhan
16.8k 9 41 143
 • 9
 • 41
 • 143
Himanshu1
15.9k 18 101 184
 • 18
 • 101
 • 184
Sushant Gokhale
15k 6 16 64
 • 6
 • 16
 • 64
Vijay Thakur
14.6k 10 103 230
 • 10
 • 103
 • 230
Umang Raman
14.4k 10 42 125
 • 10
 • 42
 • 125
shivanisrivarshini
13.8k 14 57 160
 • 14
 • 57
 • 160
Tendua
13.6k 12 43 117
 • 12
 • 43
 • 117
Vikrant Singh
13.3k 42 148 213
 • 42
 • 148
 • 213
Bhagirathi
13.1k 14 60 134
 • 14
 • 60
 • 134
Akriti sood
13k 13 116 286
 • 13
 • 116
 • 286
gatecse
13k 109 235 320
 • 109
 • 235
 • 320
अनुराग पाण्डेय
12.8k 18 53 126
 • 18
 • 53
 • 126
sonam vyas
12.8k 18 50 121
 • 18
 • 50
 • 121
Prabhanjan_1
11.5k 7 21 58
 • 7
 • 21
 • 58
Anusha Motamarri
11.5k 9 44 147
 • 9
 • 44
 • 147
Prajwal Bhat
11.5k 8 38 80
 • 8
 • 38
 • 80
Sankaranarayanan P.N
11k 14 75 157
 • 14
 • 75
 • 157
santhoshdevulapally
10.8k 4 17 72
 • 4
 • 17
 • 72
22,786 questions
29,121 answers
65,184 comments
27,661 users