GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
naga praveen
3.6k 2 10 35
 • 2
 • 10
 • 35
Jarvis
3.6k 7 35 55
 • 7
 • 35
 • 55
Danish
3.6k 8 35 65
 • 8
 • 35
 • 65
Amit Pal
3.5k 4 9 29
 • 4
 • 9
 • 29
ibia
3.5k 5 15 30
 • 5
 • 15
 • 30
set2018
3.5k 5 13 59
 • 5
 • 13
 • 59
Shashank Kumar
3.5k 2 12 37
 • 2
 • 12
 • 37
Pranabesh Ghosh 1
3.5k 4 20 65
 • 4
 • 20
 • 65
Kantikumar
3.4k 4 14 31
 • 4
 • 14
 • 31
ajit
3.4k 78 118 162
 • 78
 • 118
 • 162
smartmeet
3.4k 3 40 86
 • 3
 • 40
 • 86
kirti singh
3.4k 3 8 33
 • 3
 • 8
 • 33
iarnav
3.4k 3 28 95
 • 3
 • 28
 • 95
shree
3.4k 6 30 51
 • 6
 • 30
 • 51
Pratyush Madhukar
3.4k 4 12 26
 • 4
 • 12
 • 26
Shashank Chavan
3.4k 9 26 48
 • 9
 • 26
 • 48
Ashwani Kumar 2
3.3k 2 25 74
 • 2
 • 25
 • 74
Pronomita Dey 1
3.3k 1 4 7
 • 1
 • 4
 • 7
Aravind
3.3k 8 26 35
 • 8
 • 26
 • 35
pramod
3.3k 1 11 43
 • 1
 • 11
 • 43
rameshbabu
3.3k 3 9 29
 • 3
 • 9
 • 29
air1
3.3k 4 9 23
 • 4
 • 9
 • 23
Anil Khatri
3.2k 4 20 48
 • 4
 • 20
 • 48
Kalpna Bhargav
3.2k 7 39 48
 • 7
 • 39
 • 48
prateekdwv
3.2k 3 10 27
 • 3
 • 10
 • 27
Arunav Khare
3.2k 6 22
 • 6
 • 22
nikunj
3.2k 1 5 8
 • 1
 • 5
 • 8
anshu
3.2k 1 17 38
 • 1
 • 17
 • 38
akankshadewangan24
3.1k 1 9 46
 • 1
 • 9
 • 46
Smriti012
3.1k 3 7 18
 • 3
 • 7
 • 18
Nishant Arora
3.1k 2 14 33
 • 2
 • 14
 • 33
Vinay Yadav
3.1k 3 14 27
 • 3
 • 14
 • 27
Shivam Chauhan
3.1k 4 15 40
 • 4
 • 15
 • 40
Arpit Dhuriya
3k 6 17 36
 • 6
 • 17
 • 36
ryan sequeira
3k 10 26 53
 • 10
 • 26
 • 53
Shubham Sharma 2
3k 3 16 32
 • 3
 • 16
 • 32
ravi_ssj4
2.9k 4 16 45
 • 4
 • 16
 • 45
gshivam63
2.9k 2 40 71
 • 2
 • 40
 • 71
Xylene
2.9k 3 13 54
 • 3
 • 13
 • 54
Aspi R Osa
2.9k 5 34 77
 • 5
 • 34
 • 77
rajoramanoj
2.9k 5 7
 • 5
 • 7
Debasmita Bhoumik
2.8k 2 34 52
 • 2
 • 34
 • 52
Manali Sikdar
2.8k 2 25 51
 • 2
 • 25
 • 51
Aditya
2.8k 4 19 48
 • 4
 • 19
 • 48
vipsharmavip
2.8k 3 17
 • 3
 • 17
Brij Mohan Gupta
2.8k 3 6 11
 • 3
 • 6
 • 11
Jason GATE
2.8k 1 9 26
 • 1
 • 9
 • 26
Puja Mishra
2.8k 3 5 12
 • 3
 • 5
 • 12
Sheshang
2.8k 4 13 39
 • 4
 • 13
 • 39
Harsh181996
2.7k 1 16 39
 • 1
 • 16
 • 39
26,037 questions
33,646 answers
79,694 comments
31,069 users