GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
stblue
2.7k 3 8 26
 • 3
 • 8
 • 26
Tushar Shinde
2.7k 3 62 106
 • 3
 • 62
 • 106
AnilGoudar
2.7k 1 16 38
 • 1
 • 16
 • 38
Dulqar
2.7k 7 44 85
 • 7
 • 44
 • 85
sriv_shubham
2.7k 2 10 27
 • 2
 • 10
 • 27
Omesh Pandita
2.7k 5 25 37
 • 5
 • 25
 • 37
Rupendra Choudhary
2.6k 2 15
 • 2
 • 15
Deepthi_ts
2.6k 6 14
 • 6
 • 14
Gaurav Sharma
2.6k 2 8 23
 • 2
 • 8
 • 23
mdrwt
2.6k 3 19 37
 • 3
 • 19
 • 37
Shreyans Dhankhar
2.6k 6 22 38
 • 6
 • 22
 • 38
amrendra pal
2.6k 9 40
 • 9
 • 40
Amitabh Tiwari 1
2.5k 2 4 16
 • 2
 • 4
 • 16
sumit goyal 1
2.5k 1 8 64
 • 1
 • 8
 • 64
sittian
2.5k 4 10 63
 • 4
 • 10
 • 63
Pradip Nichite
2.4k 8 26 44
 • 8
 • 26
 • 44
admin
2.4k 16 50 85
 • 16
 • 50
 • 85
Pankaj Joshi
2.4k 2 42 92
 • 2
 • 42
 • 92
learner_geek
2.4k 10 32
 • 10
 • 32
shreshtha5
2.4k 8 43 78
 • 8
 • 43
 • 78
biranchi
2.4k 3 20 49
 • 3
 • 20
 • 49
S Ram
2.4k 2 16 43
 • 2
 • 16
 • 43
PEKKA
2.4k 4 25 62
 • 4
 • 25
 • 62
sonu
2.4k 3 21 42
 • 3
 • 21
 • 42
sumit kumar
2.3k 7 26 60
 • 7
 • 26
 • 60
Amit puri
2.3k 3 41 99
 • 3
 • 41
 • 99
.
2.3k 4 26 57
 • 4
 • 26
 • 57
Kai
2.3k 3 11 35
 • 3
 • 11
 • 35
Utk
2.3k 1 28 57
 • 1
 • 28
 • 57
resilientknight
2.3k 4 30 59
 • 4
 • 30
 • 59
Rakеsh Kumar
2.3k 2 4 17
 • 2
 • 4
 • 17
yg92
2.3k 5 40 69
 • 5
 • 40
 • 69
Pankaj kumar
2.3k 1 15 38
 • 1
 • 15
 • 38
vishwa ratna
2.3k 1 17 40
 • 1
 • 17
 • 40
tiger
2.3k 4 58 111
 • 4
 • 58
 • 111
Vivek sharma
2.3k 6 14 31
 • 6
 • 14
 • 31
Kaluti
2.3k 2 10 21
 • 2
 • 10
 • 21
Avdhesh Singh Rana
2.3k 3 15 40
 • 3
 • 15
 • 40
Abhishek Singh 2
2.2k 2 4 8
 • 2
 • 4
 • 8
Mari Ganesh Kumar
2.2k 2 19 33
 • 2
 • 19
 • 33
richa116
2.2k 7 23 61
 • 7
 • 23
 • 61
rishu_darkshadow
2.2k 2 4 10
 • 2
 • 4
 • 10
Tamojit Chatterjee
2.2k 10 13 22
 • 10
 • 13
 • 22
Pinku Kumar Jha
2.2k 4 8 16
 • 4
 • 8
 • 16
Chhotu
2.2k 2 4 11
 • 2
 • 4
 • 11
suvasish pal
2.2k 11 62
 • 11
 • 62
viv696
2.2k 3 9 29
 • 3
 • 9
 • 29
VS
2.2k 2 5 42
 • 2
 • 5
 • 42
Saurav
2.1k 6 19 30
 • 6
 • 19
 • 30
jatin saini
2.1k 2 5 22
 • 2
 • 5
 • 22
26,037 questions
33,646 answers
79,694 comments
31,069 users