GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Neal Caffery
2.1k 3 24 51
 • 3
 • 24
 • 51
Prateeksha Keshari
2.1k 4 16 32
 • 4
 • 16
 • 32
bharti
2.1k 1 8 25
 • 1
 • 8
 • 25
Rishi yadav
2.1k 4 9
 • 4
 • 9
kalpish
2.1k 12 27 36
 • 12
 • 27
 • 36
Devwritt
2.1k 2 17 49
 • 2
 • 17
 • 49
spriti1991
2.1k 12 51 73
 • 12
 • 51
 • 73
Jithin Jayan
2k 3 14 50
 • 3
 • 14
 • 50
Angkit
2k 3 8 21
 • 3
 • 8
 • 21
GateAspirant999
2k 5 38 73
 • 5
 • 38
 • 73
Mangilal Saraswat
2k 10 28
 • 10
 • 28
Viral Kapoor
2k 5 13 22
 • 5
 • 13
 • 22
Wanted
2k 11 42
 • 11
 • 42
Gaurab Ghosh
2k 2 10 29
 • 2
 • 10
 • 29
Purvi Agrawal
2k 2 6 11
 • 2
 • 6
 • 11
UK
2k 1 25 45
 • 1
 • 25
 • 45
Sourabh Kumar
2k 8 43 97
 • 8
 • 43
 • 97
swap_it
2k 2 6 15
 • 2
 • 6
 • 15
Nitesh Choudhary
2k 2 15 45
 • 2
 • 15
 • 45
Vishal Goyal
2k 2 17 35
 • 2
 • 17
 • 35
yes
2k 4 40 98
 • 4
 • 40
 • 98
Ayush Upadhyaya
1.9k 3 20 51
 • 3
 • 20
 • 51
dileswar sahu
1.9k 1 20 88
 • 1
 • 20
 • 88
Rohan Ghosh
1.9k 1 8 24
 • 1
 • 8
 • 24
iita
1.9k 1 19 78
 • 1
 • 19
 • 78
saxena0612
1.9k 3 5 23
 • 3
 • 5
 • 23
Anup patel
1.9k 2 14 32
 • 2
 • 14
 • 32
Rameez Raza
1.9k 1 4 12
 • 1
 • 4
 • 12
User007
1.9k 2 28 83
 • 2
 • 28
 • 83
agoh
1.9k 1 14 32
 • 1
 • 14
 • 32
Uzumaki Naruto
1.8k 3 7 21
 • 3
 • 7
 • 21
Don't you worry
1.8k 2 27 52
 • 2
 • 27
 • 52
Surya Dhanraj
1.8k 5 26
 • 5
 • 26
Payal Rastogi
1.8k 7 46 100
 • 7
 • 46
 • 100
hem chandra joshi
1.8k 1 7 33
 • 1
 • 7
 • 33
priyanka gautam-piya
1.8k 2 11 21
 • 2
 • 11
 • 21
Niraj Singh 2
1.8k 3 8
 • 3
 • 8
Nit9
1.8k 2 10 31
 • 2
 • 10
 • 31
Subhankar Das
1.8k 1 6 9
 • 1
 • 6
 • 9
Deepesh Kataria
1.8k 2 9 21
 • 2
 • 9
 • 21
Rishabh Gupta 2
1.8k 4 13
 • 4
 • 13
Rakesh K
1.7k 2 27 50
 • 2
 • 27
 • 50
mohit chawla
1.7k 3 20 47
 • 3
 • 20
 • 47
akashsheoran
1.7k 2 5 14
 • 2
 • 5
 • 14
neha singh
1.7k 10 27 72
 • 10
 • 27
 • 72
komal07
1.7k 8 66 97
 • 8
 • 66
 • 97
Heisenberg
1.7k 3 14
 • 3
 • 14
indrajeet
1.7k 2 38 76
 • 2
 • 38
 • 76
Sreyas S
1.7k 5 13 29
 • 5
 • 13
 • 29
Ravi_1511
1.7k 2 15 40
 • 2
 • 15
 • 40
26,037 questions
33,646 answers
79,694 comments
31,069 users