The Gateway to Computer Science Excellence
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
395k 1368 2381 4316
jothee
115k 2022 2879 3824
srestha
111k 116 559 1336
Habibkhan
101k 39 106 420
Bikram
74.3k 72 663 1401
Prashant.
61.5k 69 169 502
Shaik Masthan
60.2k 10 49 400
Kathleen
59.8k 2184 2442 2571
Digvijay Pandey
59.7k 113 249 509
Debashish Deka
58.2k 93 295 629
Praveen Saini
55.9k 181 313 566
Sanjay Sharma
50.7k 187 467 890
Kapil
50.5k 36 118 453
shekhar chauhan
45.5k 42 252 567
Akash Kanase
43.6k 421 739 987
Manu Thakur
42.7k 88 251 464
makhdoom ghaya
41.1k 938 1748 2277
LeenSharma
40.9k 21 84 287
akash.dinkar12
39.1k 27 84 270
ManojK
38.9k 43 144 367
rude
35.5k 15 93 296
sh!va
35.3k 187 643 879
Mk Utkarsh
34.8k 15 120 343
Lakshman Patel RJIT
34.3k 25 168 422
Rajarshi Sarkar
34k 144 284 380
abhishekmehta4u
33.4k 10 17 90
Pooja Palod
32.1k 130 290 506
amarVashishth
30.9k 201 287 425
joshi_nitish
30.6k 13 64 415
mcjoshi
28.4k 46 101 300
rahul sharma 5
27.1k 55 400 724
vijaycs
26.3k 23 75 260
papesh
25.9k 40 116 245
Ayush Upadhyaya
25.3k 55 243 546
kenzou
24.7k 4 5 7
Deepakk Poonia (Dee)
23.7k 12 18 82
Rajesh Pradhan
23.6k 86 199 316
pC
22.6k 132 298 436
MiNiPanda
21.9k 13 59 270
Pragy Agarwal
21.9k 50 90 177
focus _GATE
20.7k 52 131 227
Gate Keeda
19.9k 86 160 225
sudsho
19.7k 14 30 138
Shubhanshu
19.2k 39 179 345
Ishrat Jahan
19.1k 766 812 838
Aboveallplayer
18.6k 29 107 223
Ashwin Kulkarni
18.5k 7 20 175
Sushant Gokhale
18.4k 11 27 100
Anu007
18.3k 12 37 226
gatecse
18.2k 413 516 608
50,085 questions
53,209 answers
184,579 comments
70,435 users