The Gateway to Computer Science Excellence
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
370k 1232 2165 3978
jothee
112k 1919 2851 3806
srestha
104k 95 477 1233
Habibkhan
99.7k 36 101 404
Bikram
71.5k 50 541 1272
Prashant.
61.2k 64 157 488
Kathleen
59.7k 2148 2436 2568
Debashish Deka
57.6k 77 289 616
Digvijay Pandey
55.6k 102 232 476
Praveen Saini
55.4k 174 303 551
Kapil
50.5k 31 112 445
Sanjay Sharma
50k 170 448 849
shekhar chauhan
45.4k 38 251 566
Akash Kanase
43.2k 372 720 982
Shaik Masthan
43.2k 8 20 237
Manu Thakur
41.6k 71 215 438
LeenSharma
40.7k 21 78 283
makhdoom ghaya
40.5k 839 1727 2249
ManojK
38.9k 40 139 364
rude
35.5k 15 93 296
sh!va
35.1k 171 622 865
Rajarshi Sarkar
34.1k 132 282 378
Pooja Palod
31.9k 118 287 502
amarVashishth
30.9k 185 280 421
Mk Utkarsh
30k 12 92 283
joshi_nitish
30k 11 60 399
akash.dinkar12
28.7k 23 71 232
mcjoshi
28.3k 46 96 296
papesh
26.1k 33 115 244
vijaycs
26.1k 21 74 249
rahul sharma 5
25.9k 41 364 698
kenzou
24.7k 4 5 7
abhishekmehta4u
24.3k 7 14 74
Rajesh Pradhan
23.1k 73 188 309
pC
22.5k 120 295 430
Pragy Agarwal
21.2k 45 89 170
Deepakk Poonia (Dee)
21k 9 15 59
Lakshman Patel RJIT
20.9k 14 134 341
focus _GATE
20.7k 50 130 221
Gate Keeda
19.9k 80 159 225
sudsho
19.7k 14 26 136
Ayush Upadhyaya
19.2k 33 161 412
Ishrat Jahan
19.1k 755 809 837
Aboveallplayer
18.7k 26 103 218
Sushant Gokhale
18.4k 10 26 93
gatecse
18.3k 388 511 598
Anu007
18.1k 11 31 216
Ashwin Kulkarni
18.1k 7 18 161
MiNiPanda
17.7k 10 36 205
Tesla!
17.4k 18 100 179
44,474 questions
49,930 answers
165,530 comments
65,900 users