The Gateway to Computer Science Excellence
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
346k 988 1832 3419
 • 988
 • 1832
 • 3419
jothee
108k 1402 2658 3616
 • 1402
 • 2658
 • 3616
Habibkhan
99.9k 25 83 374
 • 25
 • 83
 • 374
srestha
81.1k 64 317 915
 • 64
 • 317
 • 915
Bikram
73k 27 366 1017
 • 27
 • 366
 • 1017
Kathleen
69k 1967 2424 2562
 • 1967
 • 2424
 • 2562
Prashant.
60.3k 42 127 443
 • 42
 • 127
 • 443
Debashish Deka
59.9k 58 255 565
 • 58
 • 255
 • 565
Praveen Saini
55.2k 148 279 515
 • 148
 • 279
 • 515
Digvijay Pandey
53.5k 70 203 447
 • 70
 • 203
 • 447
Sanjay Sharma
51.8k 96 361 753
 • 96
 • 361
 • 753
Kapil
51.4k 28 104 428
 • 28
 • 104
 • 428
Akash Kanase
49.5k 311 689 959
 • 311
 • 689
 • 959
makhdoom ghaya
47.8k 495 1629 2193
 • 495
 • 1629
 • 2193
shekhar chauhan
44.5k 26 235 560
 • 26
 • 235
 • 560
Manu Thakur
43.6k 37 128 354
 • 37
 • 128
 • 354
ManojK
40k 31 127 358
 • 31
 • 127
 • 358
LeenSharma
40k 16 62 266
 • 16
 • 62
 • 266
Rajarshi Sarkar
36.4k 101 264 372
 • 101
 • 264
 • 372
sh!va
36.2k 133 490 794
 • 133
 • 490
 • 794
rude
35.6k 12 86 295
 • 12
 • 86
 • 295
Pooja Palod
34.3k 98 265 498
 • 98
 • 265
 • 498
amarVashishth
31k 151 269 404
 • 151
 • 269
 • 404
mcjoshi
28.7k 39 88 282
 • 39
 • 88
 • 282
vijaycs
28.4k 16 68 234
 • 16
 • 68
 • 234
joshi_nitish
27.6k 7 33 340
 • 7
 • 33
 • 340
papesh
26.9k 24 95 224
 • 24
 • 95
 • 224
akash.dinkar12
25.7k 13 33 147
 • 13
 • 33
 • 147
pC
24.4k 97 256 404
 • 97
 • 256
 • 404
Puja Mishra
23.9k 7 13 48
 • 7
 • 13
 • 48
rahul sharma 5
23.5k 19 245 551
 • 19
 • 245
 • 551
Rajesh Pradhan
23.4k 42 161 282
 • 42
 • 161
 • 282
focus _GATE
22.1k 39 118 212
 • 39
 • 118
 • 212
Ishrat Jahan
22k 720 806 826
 • 720
 • 806
 • 826
Aboveallplayer
21.4k 19 89 205
 • 19
 • 89
 • 205
Pragy Agarwal
20.7k 34 78 162
 • 34
 • 78
 • 162
iarnav
20k 9 82 206
 • 9
 • 82
 • 206
sudsho
20k 13 23 129
 • 13
 • 23
 • 129
Gate Keeda
19.8k 72 153 223
 • 72
 • 153
 • 223
Sushant Gokhale
18.6k 10 22 86
 • 10
 • 22
 • 86
Vijay Thakur
18.2k 26 164 300
 • 26
 • 164
 • 300
gatecse
18k 288 404 541
 • 288
 • 404
 • 541
sourav.
17.7k 21 62 138
 • 21
 • 62
 • 138
Himanshu1
17.5k 49 127 225
 • 49
 • 127
 • 225
Ashwin Kulkarni
17.1k 5 14 137
 • 5
 • 14
 • 137
Hira Thakur
17k 15 68 190
 • 15
 • 68
 • 190
Anu007
16.7k 8 20 158
 • 8
 • 20
 • 158
Warrior
16.3k 7 15 61
 • 7
 • 15
 • 61
Umang Raman
16k 20 69 144
 • 20
 • 69
 • 144
Shubhanshu
15.8k 9 104 278
 • 9
 • 104
 • 278
33,620 questions
40,170 answers
114,128 comments
38,555 users