GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
286k 439 1193 2643
 • 439
 • 1193
 • 2643
jothee
77.7k 696 1590 2662
 • 696
 • 1590
 • 2662
Habibkhan
66.5k 10 48 233
 • 10
 • 48
 • 233
Kathleen
59.2k 721 1723 2385
 • 721
 • 1723
 • 2385
srestha
54.7k 26 166 539
 • 26
 • 166
 • 539
Praveen Saini
53k 75 224 456
 • 75
 • 224
 • 456
Debashish Deka
48k 20 150 432
 • 20
 • 150
 • 432
Prashant.
47.5k 12 46 274
 • 12
 • 46
 • 274
Kapil
47.4k 14 79 397
 • 14
 • 79
 • 397
Digvijay Pandey
46k 29 138 364
 • 29
 • 138
 • 364
Sanjay Sharma
43.9k 32 223 545
 • 32
 • 223
 • 545
shekhar chauhan
42k 13 196 539
 • 13
 • 196
 • 539
Akash Kanase
41.5k 113 404 754
 • 113
 • 404
 • 754
ManojK
36.9k 20 90 329
 • 20
 • 90
 • 329
Rajarshi Sarkar
34.3k 27 172 334
 • 27
 • 172
 • 334
rude
33.9k 10 78 290
 • 10
 • 78
 • 290
LeenSharma
31.3k 10 48 218
 • 10
 • 48
 • 218
Pooja Palod
31.2k 29 203 432
 • 29
 • 203
 • 432
makhdoom ghaya
29.8k 173 785 1494
 • 173
 • 785
 • 1494
amarVashishth
27.9k 48 194 364
 • 48
 • 194
 • 364
sh!va
27k 99 268 552
 • 99
 • 268
 • 552
Bikram
26.6k 11 102 352
 • 11
 • 102
 • 352
mcjoshi
25k 13 56 222
 • 13
 • 56
 • 222
vijaycs
24.9k 13 41 189
 • 13
 • 41
 • 189
papesh
22.8k 9 48 160
 • 9
 • 48
 • 160
pC
20.6k 27 166 326
 • 27
 • 166
 • 326
focus _GATE
20.3k 25 91 187
 • 25
 • 91
 • 187
Pragy Agarwal
19.3k 21 56 136
 • 21
 • 56
 • 136
Ishrat Jahan
19.3k 293 615 787
 • 293
 • 615
 • 787
Gate Keeda
18.8k 30 130 207
 • 30
 • 130
 • 207
Aboveallplayer
18.4k 10 67 164
 • 10
 • 67
 • 164
sudsho
17.2k 9 18 116
 • 9
 • 18
 • 116
Rajesh Pradhan
16.9k 9 41 151
 • 9
 • 41
 • 151
Himanshu1
15.9k 18 101 185
 • 18
 • 101
 • 185
Sushant Gokhale
15.1k 6 16 67
 • 6
 • 16
 • 67
Vijay Thakur
14.7k 10 105 234
 • 10
 • 105
 • 234
Umang Raman
14.4k 11 44 125
 • 11
 • 44
 • 125
shivanisrivarshini
13.9k 14 57 163
 • 14
 • 57
 • 163
Tendua
13.7k 12 43 118
 • 12
 • 43
 • 118
Vikrant Singh
13.4k 44 149 215
 • 44
 • 149
 • 215
Akriti sood
13.1k 13 125 289
 • 13
 • 125
 • 289
Bhagirathi
13.1k 14 62 134
 • 14
 • 62
 • 134
gatecse
13k 109 237 321
 • 109
 • 237
 • 321
अनुराग पाण्डेय
12.8k 18 53 126
 • 18
 • 53
 • 126
sonam vyas
12.8k 18 51 121
 • 18
 • 51
 • 121
Prajwal Bhat
11.6k 9 38 83
 • 9
 • 38
 • 83
Prabhanjan_1
11.5k 7 23 59
 • 7
 • 23
 • 59
Anusha Motamarri
11.5k 9 45 147
 • 9
 • 45
 • 147
Sankaranarayanan P.N
11k 16 75 160
 • 16
 • 75
 • 160
santhoshdevulapally
10.9k 4 18 73
 • 4
 • 18
 • 73
23,325 questions
29,999 answers
67,196 comments
28,337 users