The Gateway to Computer Science Excellence
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
348k 1095 2007 3659
 • 1095
 • 2007
 • 3659
Habibkhan
98.7k 31 91 380
 • 31
 • 91
 • 380
jothee
98.5k 1649 2806 3744
 • 1649
 • 2806
 • 3744
srestha
86.8k 68 379 1038
 • 68
 • 379
 • 1038
Bikram
67k 32 400 1066
 • 32
 • 400
 • 1066
Prashant.
59.8k 52 142 459
 • 52
 • 142
 • 459
Kathleen
59.4k 2071 2432 2562
 • 2071
 • 2432
 • 2562
Debashish Deka
56.6k 69 273 588
 • 69
 • 273
 • 588
Digvijay Pandey
54.8k 79 219 467
 • 79
 • 219
 • 467
Praveen Saini
54.6k 163 288 527
 • 163
 • 288
 • 527
Kapil
50k 30 108 438
 • 30
 • 108
 • 438
Sanjay Sharma
48.2k 133 410 804
 • 133
 • 410
 • 804
shekhar chauhan
45.2k 34 247 564
 • 34
 • 247
 • 564
Akash Kanase
42.5k 340 704 968
 • 340
 • 704
 • 968
LeenSharma
40k 18 69 272
 • 18
 • 69
 • 272
makhdoom ghaya
40k 641 1694 2226
 • 641
 • 1694
 • 2226
Manu Thakur
39.6k 46 152 381
 • 46
 • 152
 • 381
ManojK
38.7k 35 134 364
 • 35
 • 134
 • 364
rude
35.3k 14 89 296
 • 14
 • 89
 • 296
sh!va
34.1k 153 600 849
 • 153
 • 600
 • 849
Rajarshi Sarkar
34.1k 108 268 374
 • 108
 • 268
 • 374
Pooja Palod
31.3k 106 273 500
 • 106
 • 273
 • 500
amarVashishth
30.5k 160 275 407
 • 160
 • 275
 • 407
joshi_nitish
29k 8 47 370
 • 8
 • 47
 • 370
mcjoshi
27.9k 39 90 284
 • 39
 • 90
 • 284
papesh
25.7k 28 103 231
 • 28
 • 103
 • 231
vijaycs
25.7k 18 70 242
 • 18
 • 70
 • 242
rahul sharma 5
24.1k 25 305 624
 • 25
 • 305
 • 624
akash.dinkar12
23.8k 14 44 179
 • 14
 • 44
 • 179
Rajesh Pradhan
22.6k 50 169 292
 • 50
 • 169
 • 292
pC
22k 109 273 414
 • 109
 • 273
 • 414
Pragy Agarwal
20.6k 40 82 164
 • 40
 • 82
 • 164
focus _GATE
20.4k 42 125 215
 • 42
 • 125
 • 215
kenzou
19.9k 3 4 7
 • 3
 • 4
 • 7
Gate Keeda
19.6k 76 157 223
 • 76
 • 157
 • 223
sudsho
19.6k 14 24 132
 • 14
 • 24
 • 132
Ishrat Jahan
19.1k 738 807 836
 • 738
 • 807
 • 836
Aboveallplayer
18.5k 25 99 210
 • 25
 • 99
 • 210
Sushant Gokhale
18.1k 10 23 90
 • 10
 • 23
 • 90
gatecse
18k 358 501 588
 • 358
 • 501
 • 588
Ashwin Kulkarni
17.7k 6 17 147
 • 6
 • 17
 • 147
Vijay Thakur
17.1k 29 180 307
 • 29
 • 180
 • 307
Anu007
17k 8 24 181
 • 8
 • 24
 • 181
Tesla!
16.1k 15 77 166
 • 15
 • 77
 • 166
sourav.
15.8k 24 68 142
 • 24
 • 68
 • 142
Tendua
15.7k 24 59 146
 • 24
 • 59
 • 146
Umang Raman
15.7k 21 70 148
 • 21
 • 70
 • 148
Sachin Mittal 1
15.7k 123 218 305
 • 123
 • 218
 • 305
Himanshu1
15.3k 54 130 230
 • 54
 • 130
 • 230
Shubhanshu
15k 18 145 299
 • 18
 • 145
 • 299
36,187 questions
43,631 answers
124,060 comments
42,906 users