GATE CSE
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
288k 454 1225 2689
 • 454
 • 1225
 • 2689
jothee
78.3k 728 1713 2741
 • 728
 • 1713
 • 2741
Habibkhan
66.7k 10 50 240
 • 10
 • 50
 • 240
Kathleen
59.9k 784 1767 2403
 • 784
 • 1767
 • 2403
srestha
55.6k 27 176 547
 • 27
 • 176
 • 547
Praveen Saini
53.1k 77 229 458
 • 77
 • 229
 • 458
Debashish Deka
50.5k 24 153 460
 • 24
 • 153
 • 460
Prashant.
48k 12 46 281
 • 12
 • 46
 • 281
Kapil
47.6k 15 80 400
 • 15
 • 80
 • 400
Digvijay Pandey
46.2k 29 141 370
 • 29
 • 141
 • 370
Sanjay Sharma
44.1k 37 237 563
 • 37
 • 237
 • 563
shekhar chauhan
42.3k 13 197 544
 • 13
 • 197
 • 544
Akash Kanase
42k 120 417 766
 • 120
 • 417
 • 766
ManojK
37.1k 20 92 331
 • 20
 • 92
 • 331
Rajarshi Sarkar
34.5k 29 176 337
 • 29
 • 176
 • 337
rude
33.9k 10 78 291
 • 10
 • 78
 • 291
Bikram
33.3k 12 107 379
 • 12
 • 107
 • 379
LeenSharma
31.5k 10 48 219
 • 10
 • 48
 • 219
Pooja Palod
31.4k 31 210 434
 • 31
 • 210
 • 434
makhdoom ghaya
30.4k 186 883 1560
 • 186
 • 883
 • 1560
amarVashishth
27.9k 49 196 366
 • 49
 • 196
 • 366
sh!va
27.3k 101 286 583
 • 101
 • 286
 • 583
mcjoshi
25k 13 60 226
 • 13
 • 60
 • 226
vijaycs
25k 13 41 191
 • 13
 • 41
 • 191
papesh
23.1k 9 49 163
 • 9
 • 49
 • 163
pC
20.7k 30 177 331
 • 30
 • 177
 • 331
focus _GATE
20.4k 25 92 189
 • 25
 • 92
 • 189
Ishrat Jahan
19.5k 315 625 789
 • 315
 • 625
 • 789
Pragy Agarwal
19.4k 21 56 136
 • 21
 • 56
 • 136
Gate Keeda
18.8k 31 131 207
 • 31
 • 131
 • 207
Aboveallplayer
18.4k 10 70 166
 • 10
 • 70
 • 166
sudsho
17.6k 9 19 117
 • 9
 • 19
 • 117
Rajesh Pradhan
17.1k 9 44 160
 • 9
 • 44
 • 160
Himanshu1
16k 18 104 186
 • 18
 • 104
 • 186
Sushant Gokhale
15.2k 6 16 69
 • 6
 • 16
 • 69
Vijay Thakur
14.7k 13 112 235
 • 13
 • 112
 • 235
Umang Raman
14.5k 11 44 125
 • 11
 • 44
 • 125
shivanisrivarshini
13.9k 14 58 169
 • 14
 • 58
 • 169
Tendua
13.9k 12 44 122
 • 12
 • 44
 • 122
Vikrant Singh
13.3k 45 151 216
 • 45
 • 151
 • 216
Akriti sood
13.2k 13 132 299
 • 13
 • 132
 • 299
gatecse
13.1k 118 238 323
 • 118
 • 238
 • 323
Bhagirathi
13k 14 62 134
 • 14
 • 62
 • 134
sonam vyas
12.9k 19 54 121
 • 19
 • 54
 • 121
अनुराग पाण्डेय
12.9k 18 55 126
 • 18
 • 55
 • 126
Prabhanjan_1
11.7k 7 23 60
 • 7
 • 23
 • 60
Prajwal Bhat
11.6k 10 39 86
 • 10
 • 39
 • 86
Anusha Motamarri
11.5k 9 45 147
 • 9
 • 45
 • 147
Sankaranarayanan P.N
11.1k 17 80 162
 • 17
 • 80
 • 162
santhoshdevulapally
10.9k 4 18 74
 • 4
 • 18
 • 74
24,122 questions
31,124 answers
70,821 comments
29,438 users