The Gateway to Computer Science Excellence
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
355k 1119 2035 3733
 • 1119
 • 2035
 • 3733
jothee
99.8k 1751 2824 3762
 • 1751
 • 2824
 • 3762
Habibkhan
98.9k 32 92 388
 • 32
 • 92
 • 388
srestha
92.1k 72 416 1093
 • 72
 • 416
 • 1093
Bikram
67.9k 34 415 1103
 • 34
 • 415
 • 1103
Prashant.
60.5k 53 145 468
 • 53
 • 145
 • 468
Kathleen
59.5k 2095 2434 2565
 • 2095
 • 2434
 • 2565
Debashish Deka
56.9k 72 275 592
 • 72
 • 275
 • 592
Digvijay Pandey
55.1k 86 226 470
 • 86
 • 226
 • 470
Praveen Saini
55k 164 293 533
 • 164
 • 293
 • 533
Kapil
50.1k 30 108 439
 • 30
 • 108
 • 439
Sanjay Sharma
48.8k 150 432 828
 • 150
 • 432
 • 828
shekhar chauhan
45.1k 35 249 564
 • 35
 • 249
 • 564
Akash Kanase
42.6k 351 709 974
 • 351
 • 709
 • 974
LeenSharma
40.3k 18 74 278
 • 18
 • 74
 • 278
makhdoom ghaya
40.1k 711 1707 2230
 • 711
 • 1707
 • 2230
Manu Thakur
39.9k 51 164 393
 • 51
 • 164
 • 393
ManojK
38.7k 38 136 364
 • 38
 • 136
 • 364
rude
35.5k 14 90 296
 • 14
 • 90
 • 296
sh!va
34.4k 162 608 855
 • 162
 • 608
 • 855
Rajarshi Sarkar
34k 116 272 377
 • 116
 • 272
 • 377
Pooja Palod
31.4k 109 275 500
 • 109
 • 275
 • 500
amarVashishth
30.7k 163 277 412
 • 163
 • 277
 • 412
joshi_nitish
29.2k 9 48 377
 • 9
 • 48
 • 377
mcjoshi
28k 40 90 288
 • 40
 • 90
 • 288
vijaycs
25.8k 19 71 245
 • 19
 • 71
 • 245
papesh
25.8k 29 103 235
 • 29
 • 103
 • 235
akash.dinkar12
24.9k 14 48 184
 • 14
 • 48
 • 184
rahul sharma 5
24.5k 27 320 646
 • 27
 • 320
 • 646
Rajesh Pradhan
22.7k 56 177 299
 • 56
 • 177
 • 299
kenzou
22.6k 3 5 7
 • 3
 • 5
 • 7
abhishekmehta4u
22.6k 7 11 46
 • 7
 • 11
 • 46
pC
22.1k 112 276 419
 • 112
 • 276
 • 419
Pragy Agarwal
20.6k 40 85 166
 • 40
 • 85
 • 166
focus _GATE
20.4k 44 125 216
 • 44
 • 125
 • 216
Gate Keeda
19.7k 76 157 225
 • 76
 • 157
 • 225
sudsho
19.6k 14 24 133
 • 14
 • 24
 • 133
Ishrat Jahan
19.1k 744 807 836
 • 744
 • 807
 • 836
Aboveallplayer
18.5k 25 101 211
 • 25
 • 101
 • 211
Sushant Gokhale
18.2k 10 24 91
 • 10
 • 24
 • 91
gatecse
18.1k 373 503 595
 • 373
 • 503
 • 595
Ashwin Kulkarni
17.8k 7 17 151
 • 7
 • 17
 • 151
Deepakk Poonia (Dee)
17.5k 9 12 39
 • 9
 • 12
 • 39
Anu007
17.4k 8 27 191
 • 8
 • 27
 • 191
Vijay Thakur
17.1k 32 181 307
 • 32
 • 181
 • 307
Milicevic3306
17.1k 3 3 3
 • 3
 • 3
 • 3
Shaik Masthan
16.2k 7 11 67
 • 7
 • 11
 • 67
Tesla!
16.2k 15 84 166
 • 15
 • 84
 • 166
sourav.
16.1k 25 71 144
 • 25
 • 71
 • 144
Sachin Mittal 1
15.9k 127 219 306
 • 127
 • 219
 • 306
38,175 questions
45,681 answers
132,624 comments
49,575 users