The Gateway to Computer Science Excellence
First time here? Checkout the FAQ!
x

Top scoring users

Type to find users:
Loading…
Arjun
339k 1038 1895 3509
 • 1038
 • 1895
 • 3509
jothee
98.8k 1488 2781 3728
 • 1488
 • 2781
 • 3728
Habibkhan
98.5k 31 87 379
 • 31
 • 87
 • 379
srestha
81.9k 66 340 987
 • 66
 • 340
 • 987
Bikram
66.6k 28 386 1045
 • 28
 • 386
 • 1045
Prashant.
59.7k 51 138 454
 • 51
 • 138
 • 454
Kathleen
59.4k 2022 2428 2562
 • 2022
 • 2428
 • 2562
Debashish Deka
56.2k 62 264 577
 • 62
 • 264
 • 577
Digvijay Pandey
54.7k 73 218 463
 • 73
 • 218
 • 463
Praveen Saini
54.4k 160 285 522
 • 160
 • 285
 • 522
Kapil
50.1k 29 107 438
 • 29
 • 107
 • 438
Sanjay Sharma
47.5k 113 381 775
 • 113
 • 381
 • 775
shekhar chauhan
45k 29 242 562
 • 29
 • 242
 • 562
Akash Kanase
42.4k 326 694 966
 • 326
 • 694
 • 966
makhdoom ghaya
39.8k 546 1671 2215
 • 546
 • 1671
 • 2215
LeenSharma
39.4k 17 69 268
 • 17
 • 69
 • 268
Manu Thakur
39k 43 139 378
 • 43
 • 139
 • 378
ManojK
38.6k 34 130 364
 • 34
 • 130
 • 364
rude
35.5k 14 89 296
 • 14
 • 89
 • 296
Rajarshi Sarkar
34.2k 102 266 372
 • 102
 • 266
 • 372
sh!va
33.6k 141 570 830
 • 141
 • 570
 • 830
Pooja Palod
31.4k 103 269 499
 • 103
 • 269
 • 499
amarVashishth
30.6k 156 273 407
 • 156
 • 273
 • 407
joshi_nitish
28.7k 7 45 361
 • 7
 • 45
 • 361
mcjoshi
27.8k 39 90 283
 • 39
 • 90
 • 283
papesh
25.6k 26 98 228
 • 26
 • 98
 • 228
vijaycs
25.5k 18 70 240
 • 18
 • 70
 • 240
akash.dinkar12
23.2k 14 42 175
 • 14
 • 42
 • 175
rahul sharma 5
23k 22 266 593
 • 22
 • 266
 • 593
Rajesh Pradhan
22.5k 48 165 290
 • 48
 • 165
 • 290
pC
22k 103 266 412
 • 103
 • 266
 • 412
Pragy Agarwal
20.6k 40 81 164
 • 40
 • 81
 • 164
focus _GATE
20.4k 40 122 215
 • 40
 • 122
 • 215
Gate Keeda
19.7k 76 157 223
 • 76
 • 157
 • 223
sudsho
19.6k 14 24 131
 • 14
 • 24
 • 131
Ishrat Jahan
19.1k 732 807 836
 • 732
 • 807
 • 836
Aboveallplayer
18.4k 24 91 209
 • 24
 • 91
 • 209
Sushant Gokhale
18.1k 10 22 88
 • 10
 • 22
 • 88
gatecse
17.9k 338 499 576
 • 338
 • 499
 • 576
Ashwin Kulkarni
17.5k 5 15 143
 • 5
 • 15
 • 143
Vijay Thakur
17k 26 173 305
 • 26
 • 173
 • 305
Anu007
16.6k 8 21 175
 • 8
 • 21
 • 175
kenzou
16k 3 3 7
 • 3
 • 3
 • 7
sourav.
15.8k 23 65 142
 • 23
 • 65
 • 142
Tendua
15.7k 23 59 146
 • 23
 • 59
 • 146
Umang Raman
15.6k 21 70 146
 • 21
 • 70
 • 146
Sachin Mittal 1
15.5k 123 216 301
 • 123
 • 216
 • 301
Tesla!
15.3k 13 55 123
 • 13
 • 55
 • 123
Himanshu1
15.2k 52 129 228
 • 52
 • 129
 • 228
Shubhanshu
14.9k 14 128 291
 • 14
 • 128
 • 291
34,814 questions
41,799 answers
119,031 comments
41,444 users